واحد فناور باهر اکسیر کاوه

 

 

زمینه فعالیت : حلالهای شیمیایی

مدیر عامل : محسن مرادیان