هسته فناور خشکبار عمان

 

 

زمینه فعالیت : صنایع غذایی

مدیر عامل : سیدمهدی حسن زاده