واحد فناور دانش بنیان ویرا افزار آدان

 

زمینه فعالیت : فناوری اطلاعات

همکاری مشترک و استقرا شرکت در مرکز رشد