مالکیت فکری و ثبت اختراع

 

> آئین نامه اجرایی ثبت اختراعات (سازمان ثبت اختراعات) را با کلیک اینجا دانلود نمائید.

 

> فرآیند کلی ثبت اختراع را از اینجا دانلود و مشاهده نمائید.

 

> جهت مشاهده بخشنامه حمایت از اختراعات دانشگاه آزاد اسلامی  اینجا کلیک کنید.

 

> بخشنامه مالکیت فکری دانشگاه آزاد اسلامی را از اینجا دانلود نمائید.