شورای مرکز رشد

دکتر احسان ساده - رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه و رئیس شورا

دکتر سیدمحمدجلال رستگارفاطمی- معاون علمی و نایب رئیس شورا

دکتر علی الیاسی - مدیر مرکز رشد و دبیر شورا

دکتر حمیدرضا ثمری خلج- معاون توسعه و مدیریت منابع و عضو شورا

دکتر محمود حبیبی تبار - مسئول حقوقی و عضو شورا

دکتر پژمان مرادی - عضو هیات علمی واحد و عضور شورا

دکتر حجت نبوتی - عضو هیات علمی واحد و عضو شورا