مدیر مرکز

 

 

 

                   علی الیاسی

                         >رشته تحصیلی:دکتری برق الکترونیک