هسته فناور توسعه آلیاژهای کاربردی کاوه

 

زمینه فعالیت : توسعه و تولید آلیاژ

مدیر عامل : علی راهدار